การประชุมวิชาการ
โรคข้อเสื่อม-ความเสื่อมที่จัดการได้ และโรคตาแห้ง-ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
ชื่อการประชุม โรคข้อเสื่อม-ความเสื่อมที่จัดการได้ และโรคตาแห้ง-ภัยใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-004-03-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันที่จัดการประชุม 26 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5-6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์, เภสัชกรศิษย์เก่ารังสิต 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คนในสังคม ตัวอย่างเช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน การใช้เวลากับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็นระยะเวลานานร่วมกับการดูแลสุขภาพดวงตาและเปลือกตาไม่เพียงพอ พฤติกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมา ซึ่งปัญหาทางด้านสุขภาพที่มีโอกาสพบมากขึ้น เช่น โรคข้อเสื่อม โรคตาแห้งและโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน อาจกล่าวได้ว่าโรคที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเกิดได้กับทุกคน โดยอาการที่พบอาจไม่รุนแรง แต่แท้จริงแล้วหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้อาการรุนแรงยิ่งขึ้น เช่น โรคข้อเสื่อม ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานและไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ ทำให้การเดินหรือการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆไม่ปกติ หรือโรคตาแห้งและต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน หากปล่อยทิ้งไว้นาน จะส่งผลให้เกิดสุขภาวะทางตาหลายอย่างตามมา เช่น เกิดแผลที่ผิวกระจกตา ส่งผลต่อการมองเห็น หรือเป็นโรคตากุ้งยิงบ่อยๆ จะเห็นได้ว่าโรคดังกล่าวล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งสิ้น ทั้งนี้จึงได้เล็งเห็นว่าในกลุ่มเภสัชกร มีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคข้อเสื่อม โรคตาแห้งและโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม โรคตาแห้ง และโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคข้อเสื่อม โรคตาแห้ง และโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันได้อย่างถูกต้อง
3 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ

คำสำคัญ
โรคข้อเสื่อม โรคตาแห้ง โรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน
วิธีสมัครการประชุม
https://forms.gle/Bg1KUqfbhLwez4Dz8