การประชุมวิชาการ
Antihistamine : Update & Innovation
ชื่อการประชุม Antihistamine : Update & Innovation
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-004-03-2566
สถานที่จัดการประชุม online ผ่าน MS team
วันที่จัดการประชุม 22 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาในกลุ่ม Antihistamine เป็นยาที่มีใช้กันมานานมากแล้วในปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ๆ หลายอย่าง ซึ่งจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลยาในกลุ่ม antihistamine ที่ปัจจุบันมียาใหม่ออกมา เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้
คำสำคัญ
Antihistamine
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน link หรือ QR ตามโปสเตอร์ประกาศ