การประชุมวิชาการ
หลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 (ระยะที่ 2)
ชื่อการประชุม หลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 (ระยะที่ 2)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-007-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 08 -12 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 23.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ