การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 (ระยะที่ 1)
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 (ระยะที่ 1)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-006-04-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่จัดการประชุม 24 -28 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ