การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์แม่นยำ” Theme: ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ (ออนไลน์) “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ” ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง “ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์แม่นยำ” Theme: ความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-013-06-2566
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 17 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ ที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับประชาชน ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เภสัชกรได้ติดตามความก้าวหน้า ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม โดยองค์ความรู้ที่ได้จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความปกติวิถีใหม่ทางสังคมในด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เกิดขึ้นสู่สังคมสุขภาวะยั่งยืนได้อย่างมั่นคง
การจัดงานประชุมบริการวิชาการในปีนี้ มุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม ความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัชศาสตร์แม่นยำ ความเกี่ยวข้องของการดูแลรักษาโรคเฉพาะราย ที่เป็นการขับเคลื่อนของวิชาชีพและของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อผลิตบัณฑิต งานวิจัย บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อสังคมในอนาคต
การประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมฯ ในโครงการบริการวิชาการฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ และประสบการณ์จากวิทยากรที่มอบให้ในการอบรม นำไปใช้ประโยชน์และทำงานร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่น ๆ ในที่ทำงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่น ๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เกิดความเข้าใจและปรับการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาชีพเภสัชกรรม
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกร ในการให้บริการเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชกรเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
wwww.pharmacy.su.ac.th