การประชุมวิชาการ
Show & share2: การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อการประชุม Show & share2: การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-005-05-2566
สถานที่จัดการประชุม Online
วันที่จัดการประชุม 15 -16 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร เภสัชกรแหล่งฝึก อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธะกิจหลัก คือ การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ภาระกิจด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพรับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เพื่อสร้างทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและส่งเสริมอัตลักษณ์หัวใจรับใช้ชุมชนให้แก่นิสิต ซึ่งแหล่งฝึกมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างให้นิสิตมีทักษะและอัตลักษณ์นี้ อีกทั้งคณะได้มีหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิและส่งเสริมให้เภสัชกรมีแนวคิดการทำงานในชุมชน
ในปีการศึกษา 2566 นี้ฝ่ายวิชาชีพได้ร่วมกับหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ มีเป้าหมายร่วมกันคือการส่งเสริมให้แหล่งฝึกและเภสัชกรผู้สนใจได้มีแนวคิดการทำงานเภสัชกรรมในชุมชนด้วยการมีหัวใจรับใช้ชุมชน จึงมีความประสงค์จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Show & share: การวิจัยเบื้องต้นเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริมสร้างแนวคิดหัวใจรับใช้ชุมชนแก่อาจารย์แหล่งฝึกและอาจารย์ประจำหลักสูตร ด้วยการพัฒนางานด้วยการวิจัย
2) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิต และหลักสูตรอบรมระยะสั้น
คำสำคัญ
การวิจัย สถิติ