การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรม รายวิชาความชำนาญทางระบาดวิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-019-03-2566
สถานที่จัดการประชุม On-line learning
วันที่จัดการประชุม 06 -19 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 24.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เป็นงานที่ต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ร่วมกับทักษะในการบริหารจัดการและผสานกับองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมและความคุ้มค่าจากการบริโภคยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ เภสัชกรที่ทำงานด้านนี้ต้องมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลระบบยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพ มีความเชี่ยวชาญเพื่อการแก้ไขปัญหา ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ บ่มเพาะวิธีคิด วิธีค้นหาปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากสังคม รวมทั้งการเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ ในการนี้ วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกปฏิบัติการค้นหาและอธิบายปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการ ทั้งกลุ่มเสี่ยงและผลกระทบ ปัจจัยเสี่ยงหรือสิ่งก่อโรค การวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ การนำเสนอมาตรการแก้ปัญหา และการจัดทำรายงานในรูปแบบที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
คำสำคัญ
ระบาดวิทยา
วิธีสมัครการประชุม
วิทยาเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค