การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1-4
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรผู้ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ 1-4
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-017-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 31 มี.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้บริหาร จำนวน 12 คน และเภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 68 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเภสัชกรรมที่ผู้บริหารต้องมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและการดำเนินงานในระบบสุขภาพ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๑-๔ (เมื่อปี ๒๕๖๒-๒๕๖๕) สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้างาน ตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเพื่อรองรับตำแหน่งหัวหน้างานและตำแหน่งด้านการบริหารในอนาคต เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาทีม และพัฒนางาน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ไปแล้วนั้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อติดตามความก้าวหลังการฝึกอบรม
2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ผ่านการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของหน่วยงาน
3) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมฯ
คำสำคัญ
อบรมระยะสั้น, ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม, การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
วิธีสมัครการประชุม
Online