การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Integrated Pharmacotherapy: A case-based approach
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง Integrated Pharmacotherapy: A case-based approach
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-007-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ประชุมรูปแบบ On line
วันที่จัดการประชุม 05 -07 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์แหล่งฝึก เภสัชกรผู้สนใจ ศิษย์เก่า อาจารย์/ วิทยากร/และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
แนวทางการรักษาผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นหลักการกว้างๆ สำหรับโรคเดียว แนะนำยาหลักสำหรับโรตนั้นๆ และไม่เน้นหรือระบุการเปลี่ยนแปลงยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย ซึ่งแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยจริงที่มีความซับซ้อน เช่น มีโรคหลายโรค มีการทำงานของบางอวัยวะผิดปกติ ใช้ยาบางชนิดที่สามารถเกิดปฎิกิริยาระหว่างยากับยาที่กำลังจะได้รับ แพ้ยาหลักไม่ตอบสนองต่อยาหลักหรือไม่สามารถได้ยาหลักได้ มีความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือกำลังเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหลักและอื่นๆ นอกจากนี้ การดูแลผู้ป่วยยังต้องใช้หลักการพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับโรครวมถึงการรักษาที่เป็นปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่างยาที่มีข้อบ่งใช้เดียวกันโดยเฉพาะอยา่างยิ่งคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของยาและความต้องการของผู้ป่วยรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามของผู้ป่วย เพือนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเฉพาะรายได้เหมาะสมต่อไป การประชุมครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้เห็นภาพประมวลองค์ความรู้ของศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายในรูปแบบกรณีศึกษาและเสนอการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพัฒนาทักษะในการเสนอหรือปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสมทั้งชนิดยารูปแบบขนาดใช้วิธีการบริหารและความถี่ในการใช้ยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ได้
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชวิทยาในการเลือกยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
Integrated Pharmacotherapy: A case-based approach
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปัทมา จันทราคีรี โทร. 0-5596-3734 มือถือ 081-5332626 หรือ คุณจิตตรีพร คล้ายแท้ โทร.0-5596-3747