การประชุมวิชาการ
(Online)Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses
ชื่อการประชุม (Online)Role of Thai Herbal Medicines for cognitive impairment & common illnesses
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-009-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคต่างๆและแนวทางการใช้ยารักษา รวมถึงทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ การใช้สมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรค หรือบำรุงร่างกาย ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยที่หลากหลายและนำองก์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาเป็นยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรืออาหารเสริม ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ยาสมุนไพร และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร จึงมีความสำคัญที่เภสัชกรจะสามารถ คัดเลือก และแนะนำยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับโรคให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสมุนไพรไทยที่มีต่อการรักษาโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสมุนไพรไทยที่มีต่อ cognitive impairment ผลงานวิจัยและผลการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
คำสำคัญ
สมุนไพรไทย,การรักษาโรค,cognitive impairment
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th