การประชุมวิชาการ
(Online Knowledge & practice about sunscreen
ชื่อการประชุม (Online Knowledge & practice about sunscreen
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 19 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับสุขภาพ สุขภาวะที่ดีของร่างกาย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ผิวหนังเป็นอวัยวะส่วนที่มีพื้นผิวมากที่สุดในร่างกายแต่มักถูกละเลยการดูแลรักษาที่เหมาะสม ปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะสภาพอากาศ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป แสงแดดเป็นสิ่งกระตุ้นที่เราต้องพบเจอทุกวัน และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาผิว หรือก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังในระยะยาว การหลีกเลี่ยงและป้องกันผิวจากแสงแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเภสัชกรสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาใช้บริการในการดูแลสุขภาพผิว และสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาผิวและโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการดูแลสุขภาพผิวแบบองค์รวม บทบาทของผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว และครีมกันแดดได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ผิวหนัง,ครีมกันแดด
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th