การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Age
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Age
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-013-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 22 -23 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเป็นทั้งศาสตร์และสมรรถนะที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งการพัฒนางานการบริการยาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการยาและวัคซีนให้ประชาชนได้เข้าถึงได้และใช้อย่างปลอดภัย การพัฒนาระบบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยการตัดสินใจในการจัดการ
ในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่มีนวัตกรรมในระบบสุขภาพและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การติดตามเรียนรู้ ให้เท่าทัน จะช่วยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านงานเภสัชกรรมสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน การประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ ในประเด็น “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” จะเป็นเวทีวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลใหม่ ๆ รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จจากเภสัชกร โรงพยาบาลต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางความก้าวหน้าสู่ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการบริหารเภสัชกิจ
วัตถุประสงค์
ิิ นำเสนอนวัตกรรมและความก้าวหน้าในการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล นำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ในการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางความก้าวหน้าสู่ความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเภสัชกิจ
คำสำคัญ
การบริหารเภสัชกิจ
วิธีสมัครการประชุม
จัดการประชุม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สมาชิกผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้า Website สภาเภสัชกรรม หัวข้อข่าวการประชุม www.pharmacycouncil.org สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย โทรศํพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 7