การประชุมวิชาการ
HOW DOES EVERYDAY LIFE HARM YOUR HEALTH ?
ชื่อการประชุม HOW DOES EVERYDAY LIFE HARM YOUR HEALTH ?
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2005-2-000-001-03-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
วันที่จัดการประชุม 19 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยา/เจ้าของร้านขายยา ที่สนใจจำนวน 80 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตเปลี่ยนไปของผู้คนในสังคม อาทิเช่น มลภาวะ ฝุ่นควัน ฝุ่น pm 2.5 การใช้เวลากับหน้าจอมือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน การแต่งหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตา การต่อขนตา หรือแม้แต่การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น และการใช้ข้ออย่างหนักในชีวิตประจำวัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับสุขภาพทั้งสิ้น และสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ดูแลรักษา ก็อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้มากมาย ทั้งนี้จึงได้เล็งเห็นว่าในกลุ่มเภสัชกร จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาโรคทางตาและโรคข้อเสื่อมที่เกิดจากวิถีชีวิตในแต่ละวันเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาพร้อมให้คำแนะนำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโรคตาแห้ง ต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน และโรคข้อเสื่อม
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในการปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียน ณ.ที่ประชุม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)