การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 3
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง ชุดรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์ (Series of Data Analysis for Pharmaceutical Research) Series 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-009-03-2566
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 11 -12 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจในหน่วยงานของรัฐและเอกชน คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน on-site 30 คน และ online ไม่จำกัดจำนวน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานวิจัยมีบทบาทต่อการพัฒนางานของเภสัชกร ความต้องการในด้านองค์ความรู้ในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลมีสูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในชุดวิชา Series 3: Advance statistical analysis: Linear and repeated measure regression analysis เภสัชกรจะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่สูงขึ้นเพื่อการตอบคำถามวิจัยที่ต้องใช้สถิติในการสร้างตัวแบบ (model) หรือสมการทำนาย หรือควบคุมอิทธิพลของปัจจัยกวนโดยการวิเคราะห์ที่ผลลัพธ์มีลักษณะเป็นค่าต่อเนื่องคือ Linear regression ทั้งที่เป็น univariable analysis และ multivariable analysis นอกจากการวิเคราะห์ อ่านผลการวิเคราะห์แล้วจะต้องฝึกการแปลผล การนำเสนอผลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และนอกจากนี้จะได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลกรณีการวัดซ้ำหรือ repeated measures กรณีข้อมูลเป็นค่าต่อเนื่องและจะได้เรียนรู้การนำเสนอผลด้วยแผนภูมิอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลทางเภสัชศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้
2. มีความสามารถในการเลือกสถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ได้
4. มีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์อภิมาน และการวิเคราะห์อภิมานเครือข่ายและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนปรับใช้ในการผลิตผลงานวิจัย
คำสำคัญ
STATA
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://cmu.to/AjGaj