การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 เรื่อง Quality Living in Advanced Years
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566 เรื่อง Quality Living in Advanced Years
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท
วันที่จัดการประชุม 12 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์และเภสัชกรโรงพยาบาลจากภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และในจังหวัดเขตภาคเหนือ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านเภสัชกรรมเป็นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องที่มีประโยชน์ต่อวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกร ปัจจุบันประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุต้องประสบปัญหาด้านสุขภาพ การเสื่อมสภาพของร่างกาย และการเจ็บป่วยเรื้อรัง ซึ่งจะต้องส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการวินิจฉัยโรคและการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทางเภสัชกรรมมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกยาที่มีประสิทธิภาพมาใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้งก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุในเรื่องโรคความดัน โรคเบาหวานและโรคไต พร้อมแนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ รวมถึงแนวทางการพิจารณาคุณภาพของเวชภัณฑ์ยาให้แก่เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม
2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการต่อไป
คำสำคัญ
ผู้ป่วยสูงอายุ, โรคความดัน, โรคเบาหวาน, โรคไต