การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 - สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-03-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 22 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี 2566 ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกองผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ อาทิเช่น กองยา กองอาหาร และกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นแผนงานของทั้ง 3 หน่วยงานมีความเกี่ยวข้องและส่งผลต่อสมาชิกสมาคมฯ ในการทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์อย่างมาก ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์(ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ให้กับผู้เข้าประชุม
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนงานของกองยา
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนงานของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนงานของกองอาหาร
4) ทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์ของกองผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเพื่อวางแผนการทำงานปี 2566
คำสำคัญ
Thai FDA Regulations, Herbal Medicine, Food, Drug
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) email:rapatseminar@gmail.com