การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Mobilizing the Role for Hospital Pharmacists in Medication Safety: Applying the Principles in Pharmacy Practice
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Mobilizing the Role for Hospital Pharmacists in Medication Safety: Applying the Principles in Pharmacy Practice
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-006-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
วันที่จัดการประชุม 22 -24 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์ให้เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับฟังการบรรยาย/อภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี (Principle) และแนวปฏิบัติ (Practice) ของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา (Medication safety) ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งนำเสนอแนวทางปฏิบัติของเภสัชกรโรงพยาบาลในงานเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) และแนวคิดการนำเทคโนโลยีของเครื่องมือต่างๆ หรือการแพทย์เฉพาะบุคคล (precision medicine) มาใช้เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาดทางยาด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์จากเภสัชกรทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสามารถนำแนวคิดหรือองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
Annaul meeting, งานประชุมใหญ่, งานประชุมสามัญประจำปี, Hospital Pharmacists
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ www.thaihp.org