การประชุมวิชาการ
Oral Contraception: Design for HER CHOICE
ชื่อการประชุม Oral Contraception: Design for HER CHOICE
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-006-03-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 26 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน และยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมถือว่าเป็นยาคุมที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในบางกรณีก็ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์อื่นทางการแพทย์ที่นอกเหนือไปจากการคุมกำเนิดได้แก่ รักษาสิวรักษาภาวะมีขนแบบผู้ชายรักษาภาวะ ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอซึ่งยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนั้นถือว่ามีประโยชน์มาแต่ก็ยังพบข้อมูลความเสี่ยงและอาการข้างเคียงที่เกิดจากestrogenเช่นอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจากข้อมูลความปลอดภัยพบว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งเต้านมซึ่งการพิจารณายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการคุมกําเนิดดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้มารับบริการนอกจากนี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอยังเป็นสิ่งที่ต้องเร่งความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด.
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
ยาคุมฮอร์โมนรวม ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว Desogestrel
วิธีสมัครการประชุม
สมัครสมาชิกออนไลน์ www.pharcpa.com