การประชุมวิชาการ
(Online)The role of the pharmacist in recommending products for tooth sensitivity
ชื่อการประชุม (Online)The role of the pharmacist in recommending products for tooth sensitivity
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-007-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 26 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีของร่างกาย รวมถึงการดูแลสุขภาพของฟันและช่องปาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของร่างกาย และพบปัญหาบ่อยครั้งในร้านขายยา ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดฟัน อาการเสียวฟัน หรือความผิดปกติอื่นๆในช่องปาก การเลือกใช้และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก รวมถึงคำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่องปาก อาการที่อาจจะนำไปสู่โรคดังกล่าว ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการรักษาและการดูแลสุขภาพของฟันและช่องปากอย่างนั่งยืน เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำและแก้ปัญหาด้านสุขภาพฟันและช่องปากให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ประเภทของโรคต่างๆ อาการนำและปัจจัยเสี่ยง ของโรคที่เกี่ยวข้องกับฟัน และช่องปาก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษางโรคที่เกี่ยวข้องกับฟัน และช่องปาก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก สำหรับการดูแลรักษา และการป้องกันการเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับฟันและช่องปาก
คำสำคัญ
ฟันและช่องปาก,ผลิตภัณฑ์ในการดูแลช่องปาก ,การดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th