การประชุมวิชาการ
(Online)"ข้อควรรู้ในการเลือกยาระบาย : เลือกอย่างไรไม่ให้ติดยาระบาย"
ชื่อการประชุม (Online)"ข้อควรรู้ในการเลือกยาระบาย : เลือกอย่างไรไม่ให้ติดยาระบาย"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-006-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและอาการที่พบบ่อย ได้แก่ อาการเกี่ยวข้องกับทางเดินอาการ โดยเฉพาะภาวะท้องผูก ที่มักเกิดแบบเรื้อรังและต้องใช้การรักษาด้วยยาในระยะเวลาที่นาน ร่วมกับการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วย ทั้งนี้ผู้ป่วยเองมักใช้ยาตามความเข้าใจที่ผิด ก่อให้เกิดอาการซ้ำและติดยาระบาย เพื่อที่จะรักษาอาการท้องผูกแบบยั่งยืน และป้องกันการเกิดภาวะติดยาระบาย การให้คำแนะนำและการเลือกใช้ยาระบายที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในบทบาทที่เภสัชกรจะต้องรับมือในร้านขายยา และสามารถให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับแนวทางการรักษา และการปรับพฤติกรรมร่วมด้วยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการท้องผูก และสาเหตุของการเกิด
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาภาวะท้องผูก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการเลือกใช้ยาระบายให้เหมาะสม และการป้องกันภาวะติดยาระบาย
คำสำคัญ
ภาวะท้องผูก,ภาวะติดยาระบาย,ประเภทของยาระบาย
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th