การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5 “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-006-06-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 29 -30 มิ.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทั้งการเพิ่มการตอบสนอง การยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามการใช้ยาเคมีบำบัดยังอาจส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดความเป็นพิษต่อผู้ป่วยแม้จะใช้ในขนาดรักษา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดจำเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในปัจจุบันจึงมีทั้งการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว นโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง the North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “Advancing in cancer treatment: What pharmacist need to know?” อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งแนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคมะเร็ง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
คำสำคัญ
What pharmacist need to know?
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่านระบบออนไลน์ PharMOOC@UBU ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไป ศึกษารายละเอียดงานประชุมเพิ่มเติมที่เว็บไซต์:https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/conference_detail.php?conf=98 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณดารุณี นามห่อ หมายเลขโทรศัพท์.045-353603