การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-012-03-2566
สถานที่จัดการประชุม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom
วันที่จัดการประชุม 02 มี.ค. 2566 - 22 ก.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรมีบทบาทในงานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมในหลายๆด้าน โดยแบ่งเป็นระดับดังนี้
1.ระดับบุคคล คือการที่เภสัชกรให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนรายบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่ป่วยมีผลการรักษาตามเป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไปที่พบบ่อย โรคเรื้อรัง รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนแต่ละรายด้วย
2.ระดับครอบครัว คือการที่เภสัชกรให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ประชาชนทั้งครอบครัว เพื่อให้แต่ละครอบครัว มีการใช้ยาที่เหมาะสมและมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งอาจดูแลครอบครัวที่มารับบริการที่ร้านยา หรือการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
3.ระดับชุมชน คือการที่เภสัชกรจะต้องเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน และให้การป้องกัน คุ้มครองประชาชนในฐานะผู้บริโภคในด้านยาและสุขภาพ
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการงานเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิ ทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน แก่เภสัชกร
๒) เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การทำงานเป็นทีมหมอครอบครัวใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
คำสำคัญ
เภสัชกรรมปฐุมภูมิ