การประชุมวิชาการ
การอบรมระยะสั้นประจำปี 2566 (Short course of Infectious Diseases 2023)
ชื่อการประชุม การอบรมระยะสั้นประจำปี 2566 (Short course of Infectious Diseases 2023)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-011-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 15 -17 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อ ยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการอบรมระยะสั้นขึ้น เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งทบทวนวิธีการวินิจฉัยและการรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ และพบบ่อย ซึ่งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรู้จักเพื่อสามารถให้การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสม ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องการวินิจฉัย และแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ทั้งโรคที่พบได้บ่อยและโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้่ และความคิดใหม่ๆ เพื่อช่วยพัฒนาการให้การป้องกัน ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ รวมทั้งการค้นคว้าและวิจัยปัญหาของโรคติดเชื้อ
3. เพื่อให้ผู้เข้ารอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อของสมาคมฯ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-716-6874 แฟกซ์ 02-716-6807