การประชุมวิชาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อ
ชื่อการประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-003-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่จัดการประชุม 08 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อสำรวจ เฝ้าระวัง สืบค้นสถานการณ์ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อตามพระราชบัญญัติการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อ มีแนวทางในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรอบรู้ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทางสื่อสร้างเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ ครอบคลุมทุกอำเภอ มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ ในการเฝ้าระวังป้องกันผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การใช้มาตรการและการบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
คำสำคัญ