การประชุมวิชาการ
Role of GLP-1 RA in Cardiology From Evidence to Practice
ชื่อการประชุม Role of GLP-1 RA in Cardiology From Evidence to Practice
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-003-02-2566
สถานที่จัดการประชุม รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
วันที่จัดการประชุม 22 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันยาเบาหวานมีหลายกลุ่มมากกว่าแต่ก่อน และมีแนวโน้มที่จะทำให้การรักษาดีขึ้น หรือมีผลต่อโรคอื่นในทางที่ดีขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ ซึ่งมักจะเป็นโรคร่วมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ข้อมูลเชิงประจักษ์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำมาประยุกต์ใชักับผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลยาเบาหวานในกลุ่ม GLP-1 RA ที่มีแนวโน้มการใช้มากขึ้น เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้
คำสำคัญ
GLP-1 RA
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดในโปสเตอร์