การประชุมวิชาการ
การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 38) 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS38)
ชื่อการประชุม การประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 38) 38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences (IAMPS38)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม Pathumwan Princess Hotel, Bangkok
วันที่จัดการประชุม 23 -24 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในสาขาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นงานประชุมที่จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ยาวนานที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศ มีการส่งผลงานทางเภสัชศาสตร์ทุกสาขาเพื่อเผยแพร่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี และสืบเนื่องมาโดยตลอดทุกปี งานประชุมวิจัยประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์เป็นเวทีวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ทั้งจากคณะเภสัชศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจทุกท่านจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัยของตนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับทราบ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัย รวมถึงการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในอนาคต โดยในปีนี้เป็นการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยต่างประเทศแล้ว ยังถือเป็นการสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือของนักวิจัยไทยและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในต่างประเทศอีกด้วย
ในการนี้การประชุมวิจัยประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 (38th International Annual Meeting in Pharmaceutical Sciences, IAMPS38) ภายใต้ theme การจัดงาน “Integration of pharmaceutical sciences advancing research and innovation” ซึ่งมีคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมจากคณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนคณะและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการประชุมจะประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานวิจัยรับเชิญโดยนักวิจัยไทยและต่างประเทศการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์และรูปแบบปากเปล่า (Poster and Oral presentations) โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
1) Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
2) Biopharmaceutical Sciences
3) Pharmaceutical Technology and Cosmetic Sciences
4) Clinical and Social/Administrative Pharmacy
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงที่กว้างขึ้น ผลงานที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวบรวมบทความวิจัย (proceedings) โดยที่ต้นฉบับจะมี
2 รูปแบบ คือ 1) บทคัดย่อ (abstract) ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ตามรูปแบบที่กำหนด หรือ 2) บทคัดย่อร่วมกับบทความฉบับสมบูรณ์ (abstract and full paper) ความยาว 5 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ) ตามรูปแบบที่กำหนดของวารสารไทยเภสัชสาร (TJPS) โดยผลงานทุกเรื่องที่จะนำเสนอนั้นจะมีคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน (peer review) ก่อนการตีพิมพ์ งานประชุมฯ ในครั้งนี้จะมีการมอบรางวัล “เภสัชกร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วิเชียร จีรวงส์” สำหรับผลงานวิจัยดีเด่นด้านสมุนไพร นอกจากนี้จะจัดให้มีการมอบรางวัล Nagai Award Thailand 2022 (ครั้งที่ 23) ให้แก่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นระดับนานาชาติในวารสารที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดย Professor Tsuneji Nagai ประธาน Nagai Foundation เป็นผู้ให้การสนับสนุนรางวัลนี้มาโดยตลอด ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่มีเกียรติและทรงคุณค่าทางการวิจัย และจัดเป็นรางวัลที่ทุกคนรู้จักมากที่สุดรางวัลหนึ่งในสาขาเภสัชศาสตร์ โดย Professor Tsuneji Nagai จะเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้แก่นักวิจัยชาวไทยด้วยตนเอง รวมจำนวน 3 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นสาขา Pharmacy Practice/Social and Administrative Pharmacy รวมจำนวน 1 รางวัล
2) รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นสาขา Pharmaceutical Sciences รวมจำนวน 2 รางวัล

การประชุมวิจัยประจำปีของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 38 นี้ ยังมีการสร้างเครื่องข่ายนักวิจัย (International linkage) ของนักวิจัยทางประเทศเยอรมนี ภายใต้มูลนิธิ Alexander von Humboldt เพื่อเป็นสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยชาวไทยและนักวิจัยชาวเยอรมัน นอกจากนี้ในงานยังจะมีการประกวดนวัตกรรมเพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานสู่การนำไปใช้จริงอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและจากประเทศต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการและวิจัย
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เภสัชกรทุกสาขา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยในระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าและความเป็นผู้นำทางวิชาการของประเทศไทยในระดับภูมิภาค
3. เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยฝ่ายไทยได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับนักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ในระหว่างบุคคลต่อบุคคลต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1. สมัครเข้าร่วมงานประชุมทางออนไลน์ที่เว็ปไซต์ https://www.ce.pharm/chula.ac.th/event/cu-iamps38/ 2. ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าหรือโปสเตอร์ ส่งต้นฉบับเป็นบทคัดย่อ (abstract) หรือ บทคัดย่อร่วมกับบทความฉบับสมบูรณ์ (abstract and full paper) ความยาว 5 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อ) ในรูปไฟล์ Words ตามรูปแบบที่กำหนด ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 3. ผู้สมัครขอรับรางวัล Nagai Award Thailand 2022 ส่งประวัติส่วนตัว (current CV) และต้นฉบับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ภายในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 (ส่งทาง research@pharm.chula.ac.th) หมายเหตุ: 1. ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 เรื่อง 2.คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลซ้ำแก่ผู้ที่เคยได้รับรางวัล Nagai มาแล้ว 4. ผู้สมัครขอรับรางวัล ศ (พิเศษ) ภก.ดร.วิเชียร จีรวงษ์ ส่งประวัติส่วนตัว (current CV) และต้นฉบับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 (ส่งทาง research@pharm.chula.ac.th) หมายเหตุ: 1. ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 เรื่อง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.คุณพัชรินทร์ สิทธิชาญคุณะ ฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านการนำเสนอผลงานวิจัย) โทรศัพท์: 0-2218-8455 หรือ 089-121-9300; E-mail: phatcharin.c@chula.ac.th 2.หน่วยการศึกษาต่อเนื่อ (ด้านการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) โทรศัพท์: 0-2218-8283; E-mail: ce@pharm.chula.ac.th