การประชุมวิชาการ
โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
ชื่อการประชุม โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-005-03-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 02 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ได้กำหนดให้นิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะต้องมีฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ (สมรรถนะร่วม) จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง และจะต้องฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (สมรรถนะสาขา) จำนวนไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง
คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ ภายใต้ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) รับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการจัดการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ ของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จำนวน 19 สถาบันวางแผนและประสานงานกับคณะอนุกรรมการที่เป็นตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงานสำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ การจัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน จัดสรรแหล่งฝึก นิเทศการฝึกปฏิบัติงาน และสรุปการดำเนินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมประจำปี
จากสรุปข้อมูลผลการนิเทศแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านพบปัญหาความไม่เข้าใจในการใช้คู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั้งส่วนของโรงพยาบาลและร้านยา รวมถึงหลายสถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการฯ ที่เป็นตัวแทนของสถาบัน ประกอบการสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมต่อทางแหล่งฝึกปฏิบัติงานและคณะเภสัชศาสตร์
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความละเอียดชัดเจนที่ทางแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพจะใช้ประกอบการกำกับดูแลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ รวมถึงคณะอนุกรรมการฯ มีความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในคู่มือการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อที่จะได้ช่วยประสานงานชี้แจง ทำความเข้าใจกับแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา 2566 ต่อไป จึงเห็นควรให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ (ศ.ศ.ภ.ท.) ประจำปีการศึกษา 2566
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. เพื่อแหล่งฝึกมีความเข้าใจ และทราบข้อปฏิบัติในเล่มคู่มือฝึกงาน
คำสำคัญ