การประชุมวิชาการ
Managing Peripheral Neuropathy: The role of neurotropic B vitamins
ชื่อการประชุม Managing Peripheral Neuropathy: The role of neurotropic B vitamins
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-002-02-2566
สถานที่จัดการประชุม รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
วันที่จัดการประชุม 08 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Peripheral Neuropathy เป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ การรักษามีตั้งแต่การใช้ยาแก้ปวด รวมถึงวิตามิน ซึ่งเภสัชกรเป็นบุคคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้วิตามินบี สำหรับการรักษาโรค peripheral neuropathy
คำสำคัญ
Peripheral Neuropathy, vitamin B
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนจาก QR code ในโปสเตอร์