การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 4
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 4
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-011-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 24 -26 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นวิธีการสำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตที่สำคัญ นอกจากนี้ ความครอบคลุมของการได้รับภูมิคุ้มกันโรคจะส่งผลให้เกิด herd immunity ที่จะส่งผลป้องกันการติดเชื้อของบุคคลอื่นในชุมชนที่ไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อันเนื่องมาจากมีข้อห้ามทางการแพทย์ เภสัชกรเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน และเภสัชกรปฐมภูมิ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเพิ่มอัตราการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาแบบ randomized control trial พบว่า เภสัชกรชุมชนสามารถเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอกคัส และไข้หวัดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า OR 1.91; 95% CI, 1.26-2.87) และ OR, 2.18; 95% CI, 1.37-3.46 ตามลำดับ (Sheer RL, et al. Am J Manag Care 2021 Oct;27(10):425-431. doi: 10.37765/ajmc.2021.88760) นอกจากนี้ เภสัชกรชุมชนยังสามารถเพิ่มความเข้าใจถึงความจำเป็นในการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสและเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.008) (Abu-Rish EY, et al. Hum Vaccin Immunother 2021 Apr 3;17(4):1181-1189. doi: 10.1080/21645515.2020.1802973. Epub 2020 Sep 15.)
สภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ 16 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2561“ข้อ 16 การให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมอบหมายโดยผ่านการฝึกอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด” จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” ขึ้น แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 และ
กลุ่มที่ 2 วันที่ 24 และ 26 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1) อธิบายถึงข้อมูลพื้นฐานของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
2) อธิบายถึงวัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ การติดตามผู้ป่วย
3) อธิบายถึงการเก็บรักษาวัคซีน การขนส่ง cold chain management
4) อธิบาย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยได้
5) ฉีดวัคซีนได้ และกำจัดของมีคมติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
วิธีสมัครการประชุม
Link สมัครอบรมกลุ่มที่ 1 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGwlZFBeq_7rv2uQgJKlo8jtZVl_HtWs95aEkMGi6lOTCLfg/viewform Link สมัครอบรมกลุ่มที่ 2 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP3DAygzvGG7xVIBa13E3G3v9uYRGabNfa6tbloy6G8asCiw/viewform โปรด Copy Link ลงทะเบียน กลุ่มที่ท่านต้องการไปวางในช่อง URL เพื่อเชื่อมโยง Link ไปลงทะเบียน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237 ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท