การประชุมวิชาการ
กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” เรื่อง Moving forward to professionalism ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” เรื่อง Moving forward to professionalism ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-001-02-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 04 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยประสบปัญหาสำคัญหลายประการ เช่น ประสิทธิภาพในการรักษา คุณภาพบริการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น ดังตัวอย่างปัญหาการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่ภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญจนผลักดันเป็นนโยบายและรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับประเทศ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนาตนเองมากขึ้น เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้บนพื้นฐานความรู้ ทรัพยากรธรรมชาติ และความเป็นไทย จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการพัฒนาระบบการใช้ยาให้มีความเหมาะสม ตอบสนองและสอดคล้องกับเป้าหมายของระบบบริการสุขภาพ โดยใช้การบริบาลทางเภสัชกรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาในระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่มีผลกระทบต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ทำให้เภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ทั้งความรู้ด้านหลักวิธีวิจัยและเภสัชบำบัดขั้นสูง จึงได้จัดทำหลักสูตรสำหรับเภสัชกรตามความสนใจ
ในหลายรูปแบบ ทั้งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการฝึกอบระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ให้กับเภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ หรือบุคคลทั่วไป จึงจัดกิจกรรม “กิจกรรมเปิดบ้านอบรมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “Grad Phar UBU Open House 2023” เรื่อง Moving forward to professionalism ครั้งที่ 1 โดยมุ่งหวังเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเภสัชศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ที่เป็นปัจจุบัน การวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา และวิทยาการข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจสำหรับเภสัชกร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลังปริญญาตรีของคณะเภสัขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
เภสัชศาสตร์จากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based) ที่เป็นปัจจุบัน
2. เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพิ่มพูนความรู้ด้านการวิจัยทางเภสัชระบาดวิทยา และวิทยาการข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจสำหรับเภสัชกร
3. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
4. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายหลังปริญญาตรีของคณะเภสัขศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรฝึกอบระยะสั้น การบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Open House 2023
วิธีสมัครการประชุม
สมัครเข้าร่วมอบรมวิชาการตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หรือลิงค์ https://bit.ly/3XTUi43 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่Inbox Facebook : https://www.m.me/GradPharUBU