การประชุมวิชาการ
Cleaning, Disinfection and Sterilization – Annex 1Requirement and Lessons Learnt from Regulatory Observations
ชื่อการประชุม Cleaning, Disinfection and Sterilization – Annex 1Requirement and Lessons Learnt from Regulatory Observations
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-003-03-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 01 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานดังนี้ ประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ ผลิต วิศวกรรม ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP ในการผลิตยาปราศจากเชื้อ และชีววัตถุ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
The new revision of EU GMP Annex 1 regulatory standard has considerable details added compared to the last revision. This seminar will provide a valuable insight into the changes and requirement of new Annex 1 related to cleaning and disinfection, and sterilization. This seminar will also address the commonly asked questions of how GMP manufacturing facilities can meet the requirement of new Annex 1 in these areas. In addition, past regulatory audit observations in these areas will also be discussed to enhance the understanding on the regulatory expectations related to cleaning and disinfection, process cleaning and sterilization.
วัตถุประสงค์
• Understanding on the requirement of new revision of Annex 1
• Understanding the requirement related to cleaning and disinfection, and sterilization
• Lessons learnt from regulatory observations
• understanding on how to be in compliance with the regulations related to the cleaning and disinfection, process cleaning and sterilization.
คำสำคัญ
Cleaning, Disinfection, Sterilization, Annex I
วิธีสมัครการประชุม
เภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้ จะได้ 5.75 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง สมาชิกสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย) ลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย