การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 เรื่อง Frontier in precision medicine and targeted therapy
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 เรื่อง Frontier in precision medicine and targeted therapy
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-005-01-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม แรมแบรนดท์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 24 -26 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักเภสัขวิทยา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน องค์ความรู้ทางด้านเภสัชวิทยาในสาขาต่างๆ อาทิ เภสัชพันธุศาสตร์ มะเร็งวิทยา ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยความรู้เหล่านี้ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เป็นประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัย พยากรณ์โรคและการรักษาโรคได้อย่างแม่นยำ และมีความจำเพาะกับผูู้ป่วยมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักเภสัชวิทยาและบุคลากรทางสาธารณสุข นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงองค์ความรู้เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้ตระหนักถึงแนวโน้มการนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต หลักสูตรสหวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยจึงจัดการประชุมวิชาการเภสัชวิทยาประจำปี 2566 (ครั้วที่ 44) ในหัวข้อ Frontier in precision medicine and targeted therapy เพื่อกระตุ้นให้นักเภสัชวิทยาและบุคลากรผู้สนใจได้ติดตามความรู้ผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยาที่ทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายงานวิจัยของนักเภสัชวิทยาจากหลากหลายสถาบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักเภสัขวิทยาระดับอาวุโส และนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ติดตามความก้าวหน้า และองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน precision medicine และ targeted therapy ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิจัยและการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง precision medicine และ targeted therapy
4. เพื่อสร้าวโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเภสัชวิทยา นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คำสำคัญ
Precision medicine, Targeted therapy, Personalized medicine