การประชุมวิชาการ
หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคไต) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
ชื่อการประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาโรคไต) ระยะเวลา 16 สัปดาห์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-004-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
วันที่จัดการประชุม 01 พ.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้มีการใช้ยาเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้ยา รวมถึงมีค่าใช้จ่ายด้านยาสูง เภสัชกรจึงมีบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในการเพิ่มความปลอดภัย และความร่วมมือในการใช้ยา เพื่อเป้าหมายชะลอการเสื่อมของไต ลดอัตราการเกิดโรคแทรกซ้อน รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิต หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ในการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและสอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรงและการพัฒนาศักยภาพของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรจะมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ เภสัชกร และทีมสหสาขาวิชาชีพ
เภสัชกรที่ผ่านการอบรมมีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคไตร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาและขยายเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไป
หลักสูตรนี้เน้นถึงการทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อที่จะสามารถนำไปปฏิบัติตลอดจนริเริ่มการให้บริการวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยได้จริงเมื่อสำเร็จหลักสูตรการอบรม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพจะเน้นการใช้ evidence based practice ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มีองค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัดเชิงลึกในการบริบาลทางเภสัชกรรม มีทักษะในการประยุกต์ความรู้ด้านเภสัชบำบัดในการวางแผนติดตาม ประเมินผลป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา ส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรทางสาธารณสุข
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
มติรับรองการปรับแก้ไขหลักสูตรฯ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สาขาอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งเป็นผู้นำในด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Shortcourse training, TRPG, chronic kidney disease, CKD, โรคไต, ฝึกอบรมระยะสั้น
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนที่ https://www.thaihp.org/short-course-training