การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “My brain สุขภาพสมอง”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสำหรับเภสัชกร เรื่อง “My brain สุขภาพสมอง”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-006-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแมริออท สุรวงศ์ และผ่านระบบ Zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 26 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน สังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เนื่องมาจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและแนวทางการรักษาโรคที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย (Mild cognitive impairment) หรือ MCI จะเป็นภาวะรอยต่อระหว่างการแก่ชราตามวัย กับภาวะสมองเสื่อม โดยจะมีความผิดปกติของปริชานเช่นกัน แต่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้มักจะเกิดการปล่อยปะละเลย ไม่ได้สนใจหาสาเหตุหรือเข้ารับการรักษาจนมีการพัฒนากลายเป็นภาวะสมองเสื่อมในที่สุด ทั้งที่ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อยในบางกรณีสามารถย้อนกลับมาเป็นปกติได้ถ้าหากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ต้น ดังนั้นการประเมินคัดกรองโรค เพื่อวินิจฉัยหาภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย รวมไปถึงการได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงมึความสำคัญเป็นอย่างมาก การเข้ารับบริการเพื่อคัดกรองและดูแลตนเองเบื้องต้นสามารถรับบริการจากแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่โรงพยาบาลหรือคลินิก หรือเลือกเข้ารับบริการในร้านยาซึ่งมีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น ความสะดวกในการเข้ารับบริการ เข้าถึงง่ายประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตามหลักสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรองและดูแลตนเองเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ เภสัชกรชุมชนควรมีบทบาทการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากบทบาทหน้าที่เดิมในการจำหน่ายและให้คำปรึกษาด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้บริการทางเภสัชกรรมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ประชาชนที่สนใจ
ในการนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะร้านยาของสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพของเภสัชกรให้สามารถให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้สูงอายุ จึงจัดโครงการประชุมวิชาการโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งด้านการคัดกรอง แนวทางการรักษาภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อยทั้งที่ใช้ยาและไม่ใช้ยา บทบาทเภสัชกรชุมชนในการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยมีรูปแบบเป็นการบรรยาย
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีสมรรถนะและทักษะที่ดีในการให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อยในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ( โอสถศาลา ) E-mail : osotsala@pharm.chula.ac.th โทร : 02-218-8428 เภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบ Zoom webinar ไม่เกิน 300 คน และเข้าร่วมการอบรมภาคบรรยาย ณ โรงแรมแมริออท สุรวงศ์ จำนวนไม่เกิน 60 คน