การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-009-05-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันที่จัดการประชุม 18 -19 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สนใจ จำนวน 170 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคต่าง ๆ อาทิ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไขข้อ เป็นต้น ปัญหาของการที่มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจึงได้รับความสนใจอย่างมากที่จะหาวิธีควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปัจจุบันการลดน้ำหนักมีแนวทางที่หลากหลาย เช่น การลดพลังงานจากอาหาร การควบคุมน้ำหนักโดยการจดบันทึกอาหาร การจำกัดช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร การออกกำลังกายด้วยวิธีต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้ยา สมุนไพร และอาหารเสริม
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ระบบเผาผลาญมีการทำงานลดลง ทำให้มีแนวโน้มที่จะมีภาวะน้ำหนักเกิน นำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ แต่จากการที่ผู้สูงอายุมีการเสื่อมถอยของอวัยวะต่าง ๆ การลดน้ำหนักในผู้สูงอายุจึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังอาจพบปัญหาจากการมีน้ำหนักตัวลดลงในผู้สูงอายุได้ด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การขาดสารอาหารที่จำเป็นและเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้เช่นกัน ดังนั้นการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้สูงอายุให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการมีสุขภาพดีที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตามถึงแม้จะพบว่าเทคนิควิธีการต่าง ๆ สามารถลดน้ำหนักลงได้ แต่ก็มักเป็นเพียงระยะเวลาไม่นานเพราะไม่สามารถทำพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ยังพบผลกระทบของการเลือกวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียตามมาทั้งค่าใช้จ่าย ศักยภาพในการทำงาน หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาการควบคุมความอยากอาหารและสมดุลพลังงาน พฤติกรรมการดำเนินชีวิต การเลือกบริโภคอาหาร การอ่านฉลากโภชนาการ สารอาหารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการใช้ยาในการควบคุมน้ำหนัก จะทำให้สามารถเลือกวิธีการควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และยั่งยืน
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรเปิดการประชุมวิชาการในหัวข้อ “รู้ทันการสูงวัย : ควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธี เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการปรับพฤติกรรมและการใช้ยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของตนเองและคนใกล้ชิด รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้เพื่อใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุขได้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีความยั่งยืน
2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักด้วยการใช้ยา
3. สามารถนำความรู้ที่ได้จาการอบรมไปปฏิบัติและเผยแพร่
คำสำคัญ
รู้ทันการสูงวัย, ควบคุมน้ำหนัก
วิธีสมัครการประชุม
การสมัครและการลงทะเบียน - ค่าลงทะเบียนหากชำระภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 คนละ 2,500.- บาท สำหรับการประชุมแบบ onsite และ คนละ 800.- บาท สำหรับการประชุมแบบออนไลน์ - ค่าลงทะเบียนหากชำระหลังวันที่ 30 เมษายน 2566 คนละ 3,000.- บาท สำหรับการประชุมแบบ onsite และ คนละ 1,000.- บาท สำหรับการประชุมแบบออนไลน์ - ลงทะเบียนและชำระเงินได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-462266-0 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนลงในระบบลงทะเบียนเพื่อการตรวจสอบ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2644-8703 Email: narumon.sak@mahidol.ac.th หน่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 087-5597393 Email: supattra.kon@mahidol.ac.th งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล