การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6 Advance Pharmacy Practice toward Optimal Patient Care 2023
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 6 Advance Pharmacy Practice toward Optimal Patient Care 2023
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-008-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วันที่จัดการประชุม 15 -17 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และ ผู้สนใจ จำนวน 150 คน (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด ในการรักษา transthyretin amyloidosis การใช้ยาเคมีบำบัดและยาเคมีบำบัดที่มีผลเป็นพิษต่อหัวใจ การใช้ยาปฏิชีวนะในรักษาโรคติดเชื้อในเด็ก การพัฒนาโครงการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อของเภสัชกรโรงพยาบาล แนวทางการปฏิบัติการรักษาของผู้ป่วยโรคไต การรักษาโรคเยื่อเมือกในช่องจมูกอักเสบและไซนัส การติดตามอาการไม่พึงประสค์จากการใช้ยา การรักษาการติดเชื้อที่ตา การใช้ยารักษาเบาหวาน ข้อควรระวังยาใช้ยาในผู้สูงอายุ การวินิจฉัยและการรักษาอาการเวียนบ้านหมุนและการสูญเสียการได้ยิน การเลือกใช้ยากลุ่มลดน้ำตาลในกระแสเลือด ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยารักษาโรคจิตเภท หลักการในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยอาการหนักของสหสาขาวิชาชีพ ข้อควรระวังการใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาโรคลมชักกรณีที่ดื้อการรักษาด้วยยาอื่น บทบาทเภสัชกรในคลินิกหัวใจล้มเหลว ทั้งนี้ความรู้ที่ผู้เข้าประชุมได้รับจะช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดผลการรักษาแก่ผู้ป่วยตามที่คาดหวังและปลอดภัย ตลอดจนนำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมินการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัด และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน • ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท แบบ onsite ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง