การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2566
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช ปีงบประมาณ 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-003-01-2566
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการอบรมแบบออนไลน์และฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช
วันที่จัดการประชุม 23 ม.ค. 2566 - 28 เม.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้มีความสนใจหรือปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรสาธารณสุขด้านสุขภาพจิตที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวชเพื่อให้บรรเทาหรือหายจากโรค และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในประชาชนชาวไทย หลักสูตรนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมของเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรมจิตเวช มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่ม และพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและสอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพจิตทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรงและการพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ...
วัตถุประสงค์
เภสัชกรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะสามารถ
1. ให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวชได้อย่างเหมาะสม สามารถประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้นได้
2. นำขอมูลเชิงประจักษ์และ/หรือผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลเภสักรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาจิตเวช
3. ประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและหน่วยต่าง ๆ ในการจัดการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและในชุมชน
4. รอเริ่มและพัฒณาคุณภาพการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวชในหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้ความรู้จากทฤษฎี ประสบการณ์ทางคลินิก และข้อมูลเชิงประจักษ์
คำสำคัญ
การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช