การประชุมวิชาการ
Managing Skin Conditions in Pharmacy: Eczema and Superficial Fungal infection
ชื่อการประชุม Managing Skin Conditions in Pharmacy: Eczema and Superficial Fungal infection
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-003-02-2566
สถานที่จัดการประชุม Online (Zoom meeting)
วันที่จัดการประชุม 11 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร นักศึกษาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเรื้อรังทางผิวหนังที่พบบ่อยในชุมชน คือ โรคผื่นแพ้อักเสบ (eczema) ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งภายในภายนอกร่างกาย และโรคเชื้อราบนผิวหนัง (superficial fungal infection) ทั้งสองโรคสามารถเกิดได้กับคนทุกช่วงวัยและเกิดได้กับทุกส่วนของร่างกาย ความรุนแรงของการเกิดโรคจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งนี้เภสัชกรชุมชนมีบทบาทสำคัญในการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น แนะนำวิธีการจัดการที่เหมาะสม รวมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคกลับเป็นซ้ำ ดังนั้น คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสัมมนาวิชาการเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรการแพทย์อื่น ๆ ที่สนใจสามารถให้การจัดการโรคผื่นแพ้อักเสบ และโรคเชื้อราบนผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. ทราบพยาธิสภาพของการเกิดโรคผื่นแพ้อักเสบ และโรคเชื้อราที่ผิวหนังชนิดตื้น
2. สามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค ให้การรักษา และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคผื่นแพ้อักเสบและโรคเชื้อราบนผิวหนังได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
eczema, superficial fungal infection, treatment, management