การประชุมวิชาการ
การประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 2)
ชื่อการประชุม การประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 2)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา (NICE) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 19 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำร้านขายยาในเขตจังหวัดชลบุรี และเภสัชกรที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น "ที่พึ่งพาด้านสุขภาพของชุมชน" เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น (Common illness) นอกจากนี้ ร้านยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง การแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ประเทศไทยมีร้ายยาจำนวนมาก และกระจ่ายในเขตต่างๆ ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในประเทศไทยมีจำนวน 16,053 ร้าน โดยจำนวนร้านยาที่มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (4,774 ร้าน) คิดเป็นร้อยละ 29.74 ในส่วนภูมิภาคพบว่าจังหวัดขลบุรี มีจำนวนร้านยามากที่สุ (1,110 ร้าน) คิดเป็นร้อยละ 6.91 ร้านยาถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ประกอบกับร้ายยาเป็นหน่วยหนึ่งในภาคเอกชน การบริหารจัดการหรือการดำเนินการต่างๆ จึงสามารถช่วยประหยัดงบประมาณการคลังของรัฐในการดูแลสุขภาพของคนไทย

ปัจจุบันร้านยาแผนปัจจุบัน ประเภท ขย.1 ที่มีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการมีบทบาทด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในการดูแลประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในหลากหลายมิติได้เป็นที่ประจักษ์ เช่น โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โครงการ "เจอ แจก จบ" โครงการ mohpromt station โครงการแจก ATK โครงการ Promotion-prevention Fee schedule (PP-FS) และ Common illness (CI) ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกมิติของระบบสุขภาพอย่างชัดเจนเป็นการชี้ให้เห็นว่าเภสัชกรผู้ปฎิบัติการในร้านยามีบทบาทอย่างมากที่จะสร้างเสริมศักยภาพร้านยาให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเสภัชสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการคุมครองผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการบริการด้านสุขภาพ และควบคุมกำกับสถานประกอบการร้านยาในจังหวัดชลบุรี ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสาธารณสุขจึงจัดทำโครงการส่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ของสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมารับบริการในสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อให้ร้านยาแผนปัจจุบันมีการบริการที่เป็นมาตรฐานในทุก ๆ ด้านและเป็นที่พึ่งของชุมชนในการให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริง
คำสำคัญ
ทิศทางการขับเคลื่อนร้านยา, การจัดการ ควบคุม กำกับร้านยาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การพัฒนาศักยภาพร้านยาในทุกมิติ