การประชุมวิชาการ
โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการเภสัชบำบัดร่วมสมัย ปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-014-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมงานเภสัชกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 20 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกร เภสัชกรโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันที่มีการพัฒนาคุณภาพการ บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากถ ให้บริการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิแก่ ผ้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระบบเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคสุมและสอดคล้องกับระบบสุขภาพของ ประเทศ ปัจจุบันสามารถรองรับการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะพางและมีลวรจัคตั้ง “โครงการศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ (Medical hub)” เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และการรักษาโรคที่ต้องการความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรั,ยประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เภสัชกรโรงพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลการจัดการด้านยา ต้องมีการ พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและขีคความสามวรลช0^รงพยานาลพีมีลารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ คณะ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นว่า การเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้วนเภสัช บำบัดให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาล จะเป็นพัฒนาขีดความสามารถชองความรู้ความเช้าใจถารใช้ยาในการรักษา โรคต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงแนวทางการรักษา (Clinical Practice Guideline) ในประเทศไทยและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1) เพิ่มพูนความร้ทางวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้านเภสัชบำบัดร่วมสมัย
2) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยดาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น
คำสำคัญ
เภสัชบำบัดร่วมสมัย
วิธีสมัครการประชุม
Online