การประชุมวิชาการ
Fish Oil and Health: Fact or Myth
ชื่อการประชุม Fish Oil and Health: Fact or Myth
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-02-2566
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 26 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้โภชนเภสัชภัณฑ์ (complementary medicines) อย่างถูกต้องและเหมาะสม น้ำมันปลา (Fish oil) เป็นหนึ่งในโภชนเภสัชภัณฑ์ ที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งมีข้อมูลมากมายไม่ว่าจะผ่านสื่อออนไลน์หรือวารสารทางการแพทย์ การบรรยายนี้เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย เพื่อที่เภสัชกรสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับ Fish oil ในด้านสุขภาพต่างๆ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based) รวมถึงความปลอดภัย รวมถึงข้อควรระวังในการใช้ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษาผู้ป่วย
คำสำคัญ
โภชนเภสัชภัณฑ์ น้ำมันปลา สุขภาพระบบหัวใจและหลอดเลือด การลดการอักเสบ
วิธีสมัครการประชุม
https://zoom.us/webinar/register/WN_xhbWIgfkSvGUrmKzRdOUQw