การประชุมวิชาการ
ประชุมการพัฒนางานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ชื่อการประชุม ประชุมการพัฒนางานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-003-01-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 23 -24 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานเภสัชกรรมมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ซึ่งต้องประสานกิจกรรมกับหน่วยบริการภายในกลุ่มงานเภสัชกรรมและทีมสหวิชาชีพต่างๆภายในโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านยาเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยา ด้วยเหตุนี้ชมรมเภสัชกรกรโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จึงมีแนวคิดในการปรับระบบงานของเภสัชกรในโรงพยาบาลให้มีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยด้านยามากขึ้น ส่งเสริมให้มีการรวมงานบริการและงานบริบาลเภสัชกรรมเข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เภสัชกรในงานบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาลมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจที่ตรงกันในกิจกรรมบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การประชุมในครั้งนี้ได้จัดทำกรอบพื้นฐานกิจกรรมบริบาลเภสัชกรรมให้เป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลทุกระดับสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน กำหนดตัวชี้วัดที่ที่ key service activity ที่แสดงถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ที่สะท้อนความปลอดภัยด้านยาของผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยจัด workshop ให้ผู้รับผิดชอบงานสามารถบันทึกผลงานผ่านโปรแกรมที่สามารถประมวลผลได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในการเก็บผลงานที่เป็น key service activity ของงานบริบาล
เภสัชกรรมทั้งในส่วนงานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกและงานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
2.ชี้แจงการใช้โปรแกรม Google app script สำหรับบันทึก KPI งานบริบาลเภสัชกรรมของโรงพยาบาล
คำสำคัญ
บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก บริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
วิธีสมัครการประชุม
สมัครจากหนังสือเชิญประชุม