การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องฯ ปี 2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรด้านบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็งแบบต่อเนื่องฯ ปี 2566
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-013-03-2566
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมบายาสิตา@KKU จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 16 มี.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง, ผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยสมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Association (APOPA) โดยความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการรวมตัวกันของกลุ่มเภสัชกรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งในด้านการผสมยาเคมีบำบัดหรือการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย โดยมีการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอย่างต่อเนื่องในช่วยทศวรรศที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจที่จะมุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของเภสัชกรในทีมสหสาขาวิชาชีพโดยอาศัยการบริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมส่งผลงานวิจัยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
3. การนำเสนอ Knowledge management in Best Practice in Oncology Pharmacy
4. สร้างเครือข่าย Oncology Pharmacy Practitioners ที่เข้มแข็ง
คำสำคัญ
Oncology Pharmacy, สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
Online