การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy and Practical Points in Internal Medicine
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy and Practical Points in Internal Medicine
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-010-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
วันที่จัดการประชุม 05 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy and Practical Points in Internal Medicine จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดในโรคทางระบบประสาท และโรคติดเชื้อ โดยเน้นถึงแนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Pharmacotherapy and Practical Points in Internal Medicine” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการในการรักษาผู้ป่วย โดยเน้นการรักษาโดยใช้ยาเป็นหลัก เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาในการรักษาผู้ป่วย
2.ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วย
คำสำคัญ
Pharmacotherapy
วิธีสมัครการประชุม
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) กด 8