การประชุมวิชาการ
(Hybrid)เภสัชก้าวต่อ ถกทางออกบอกลาข้อพิพาท
ชื่อการประชุม (Hybrid)เภสัชก้าวต่อ ถกทางออกบอกลาข้อพิพาท
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-002-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด และ ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
วันที่จัดการประชุม 18 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานของเภสัชกรเกี่ยวข้องกับกฎหมายในหลายมิติ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เภสัชกรต้องมีควรรู้ความเข้าใจกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาและธุรกิจ โดยปัจจุบันมีหน่วยงาน “สถาบันอนุญาโตตุลาการ” ที่ช่วยบริหารจัดการข้อพิพาทภายใต้ ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันอนุญาโตตุลาการสามารถช่วยเหลือเภสัชกรในการจัดการข้อพิพาทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นความสำคัญของหัวข้อความรู้ดังกล่าวจึงจัดอบรมในหัวข้อ “เภสัชก้าวต่อถกทางออกลาข้อพิพาท” โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายและวิชีพเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.ทราบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเภสัชกร
2.ทราบบทบาทและหน้าที่สถาบันอนุญาโตตุลาการในการช่วยบริหารจัดการข้อพิพาทภายใต้ ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม
คำสำคัญ
กฎหมาย สถาบันอนุญาโตตุลาการ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th