การประชุมวิชาการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner"
ชื่อการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ" TRUES workshop on Evidence Synthesis of Health Intervention 2023 for Beginner"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-002-01-2566
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 01 -03 พ.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสายวิชาการ ในกลุ่มคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) จัดเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวิจัยที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในด้านการบำบัดรักษา การประเมินประสิทธิภาพของยา รวมถึงด้านการให้บริการสุขภาพ ผลจากงานวิจัยดังกล่าว มี บทบาทสำคัญทั้งในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติในวงกว้าง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบทำให้ได้หลักฐาน เชิงประจักษ์สำหรับตอบคำถามงานวิจัยในกรณีที่ผลการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังได้ข้อสรุปไม่ชัดเจนหรือให้ผลไม่สอดคล้องในกรณีที่มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์รวมของการศึกษาที่นำมาทบทวน ด้วยสถิติการวิเคราะห์อภิมานจะทำให้ เพิ่มอำนาจทางสถิติและความแม่นยำของช่วงผลการศึกษา
ในปัจจุบันพบว่างานวิจัยที่ใช้การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์ อภิมานมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะงานทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการ หรือ นักวิจัย จึงควรมีความรู้ ความเข้าใจถึงการศึกษาด้านนี้ สามารถแปลผลการวิจัยและประเมินความน่าเชื่อถือของการศึกษาได้และมีความเข้าใจในกระบวน การทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสามารถออกแบบงานวิจัยและดำเนินการวิจัยขึ้น พื้นฐานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานให้กับบุคลากรทางสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. เพื่อให้สามารถแปลผลการวิเคราะห์อภิมานได้
3. เพื่อให้สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์อภิมานได้
4. เพื่อให้สามารถวางแผนการวิจัย และดำเนินการวิจัยได้
คำสำคัญ
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis)
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณธเรศ แก้วบวรรัตน์ โทร.0-5596-3765