การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 14: ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างสิ่งใหม่ หัวใจแกร่ง ปีงบประมาณ 2566
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 14: ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างสิ่งใหม่ หัวใจแกร่ง ปีงบประมาณ 2566
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-002-02-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ ฮอลล์ และโรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 07 -10 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (onsite) จำนวน 700 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมระบบส่งต่อเพื่อลดความแออัดและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมจึงจัดทำแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อตอบสนองแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของสังคมและประชากร โดยมีกรอบการพัฒนาในรูปแบบเครือข่ายแทนการขยายโรงพยาบาลเป็นรายแห่ง โดยเชื่อมโยงบริการ ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและได้รับการรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถรองรับการส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์โดยมีเป้าหมายดำเนินการ คือ ลดอัตราตาย ลดอัตราป่วย ลดระยะเวลารอคอย การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานการบริการ การเข้าถึงบริการที่รวดเร็วและทั่วถึง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาล การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน จะทำให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลง และประสบผลสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการ Service plan สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักบริหารการสาธารณสุขได้ดำเนินการ การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum มาแล้ว 13 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยครั้งที่ 13 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน จากผลการประเมินการประชุมฯ เห็นควรให้มีการจัดการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นการต่อยอดความรู้ในการพัฒนางานโรคหัวใจ ให้ก้าวหน้า ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สำนักบริหารการสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประชุมวิชาการฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายโรคหัวใจ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 14: ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างสิ่งใหม่ หัวใจแกร่ง ขึ้น
วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการแพทย์ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย/ผลงานวิชาการและผลงานที่เป็น Best practice
2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในเครือข่ายโรคหัวใจ
3 เพื่อส่งเสริมนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการดูแลประชาชน
4 สร้างกัลยาณมิตรของเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน
คำสำคัญ
Cardiac Network Service plan
วิธีสมัครการประชุม
สมัคร ผ่าน link https://thaicnf.com/