การประชุมวิชาการ
New Innovative Approach for managing type 2 inflammation diseases
ชื่อการประชุม New Innovative Approach for managing type 2 inflammation diseases
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม online ผ่าน MS team
วันที่จัดการประชุม 25 ม.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และ บุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การรักษาอาการภูมิแพ้ในปัจจุบันมียากลุ่มใหม่มากขึ้น ซึ่งทำให้มีทางเลือกในการรักษามากขึ้น เภสัชกรเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ในยากลุ่มนี้ เพื่อจะได้ทราบวิธีการรักษาใหม่ๆ รวมถึงให้คำแนะนำกับผู้ป่วยได้ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ยากลุ่มใหม่ที่ใช้ในการรักษาอาการภูมิแพ้
คำสำคัญ
type 2 inflammation diseases