การประชุมวิชาการ
การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง Weekend Talks Sit with Experts
ชื่อการประชุม การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (webinar) เรื่อง Weekend Talks Sit with Experts
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-005-02-2566
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 26 ก.พ. 2566
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจากความรู้ใหม่ๆ ที่ได้ทำการศึกษาและตีพิมพ์ออกมาในปัจจุบัน เภสัชกรควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรค การวินิจฉัยและการรักษาโดยองค์รวมอย่างเหมาะสม จึงสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาในด้านยาแก่บุคลากรทางการแพทย์อื่นและผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง บริษัทเอ. เมนารินี ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจหลายท่านมาบรรยายในรูปแบบ face to face ควบคู่ไปกับ webinar เภสัชกรสามารถเข้าฟังได้จากทุกที่ที่สะดวกและทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ในศาสตร์ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่มากก็น้อย
วัตถุประสงค์
การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ https://www.ce.pharm.chula.ac.th/ โทรศัพท์ 0-2218-8283 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: CE@pharm.chula.ac.th