การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23
สถาบันหลัก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
รหัสกิจกรรม 5002-2-000-001-01-2566
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 14 -17 มี.ค. 2566
ผู้จัดการประชุม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
กลุ่มเป้าหมาย 5000
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมเป็นองค์กรกลางในการเปิดพื้นที่เวที
ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพของไทย ให้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทุกคน รวมถึงเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่มี
ขอบเขตจำกัด ชื่นชมความสำเร็จของกันและกัน เสริมสร้างกำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเดินหน้า
ร่วมกัน ผ่านการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มีนาคม
2565 ภายใต้หัวข้อ “Synergy for Safety and Well-being” เพื่อร่วมกันสร้างระบบบริการสุขภาพของ
ไทยให้มีคุณภาพและความปลอดภัยและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตลอดไปด้วยพลังร่วมของทุกคน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น่าชื่นชม ยกย่อง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนและ
นำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน

2) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

3) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ
HA Forum
วิธีสมัครการประชุม
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน website
1. สมัครเข้าร่วมประชุมงาน HA National Forum ครั้งที่ 23 ที่เว็บไซต์ https://forumhai.com
2. การสมัครเข้าร่วมงาน กรณีให้ผู้ประสานงานรพ.สมัครให้ หรือสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องกรอกเลขคะแนนวิชาชีพของตนเอง (สำหรับวิชาชีพพยาบาลต้องกรอกหมายเลขสมาชิกด้วย)
3. พิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินทีเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือสแกนจ่ายตามโลโก้ธนาคารใบเอกสารแจ้งการจ่ายเงิน แจ้งการชำระเงินผ่านระบบ ที่เว็บ http://forumhai.com
4. ตรวจสอบ Email การยืนยันเข้าร่วมงาน โดยท่านสามารถเข้ามาพิมพ์เอกสารตอนรับ และบัตรเข้าร่วมงาน โดยสามารถพิมพ์ได้เพียง 1 ครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้างานและ รับคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ
1. การลงทะเบียนเข้างานวันประชุม ให้เตรียมบัตรประชาชน บัตรประจำตัวแต่ละวิชาชีพ มายื่นตอนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เพื่อสะสมคะแนน
2. การเก็บคะแนนสะสมหน่วยกิตวิชาชีพ สงวนสิทธิให้เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมงานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 23 เท่านั้น